komentar

Aktuality

Valné zhromaždenie schválilo úpravu stanov

K 6.10.2020 schválilo valné zhromaždenie Klubu ekonomických analytikov (KEA) úpravu stanov. Úprava predovšetkým zosúlaďuje pravidlá pre činnosť klubu so zaužívanou praxou, zavádza dvojkolovú voľbu členov riadiaceho výboru a kontrolnej komisie, definuje minimálne požiadavky pre prijatie a zverejnenie stanoviska a stanovuje minimálne lehoty pre rôzne typy hlasovaní.

»»

Predchádzajúce →