Kalkulačka čistého príjmu SZČO v roku 2013
  -> vyčíslenie dopadu vládou navrhovaných zmien na SZČO
  -> porovnanie daňovo-odvodového zaťaženia SZČO a s.r.o.

Vstupné údaje:
 
Priemerný hrubý mesačný
príjem (neznížený o náklady)

% Reálne dosiahnuté náklady
ako % z hrubého príjmu
*ak sú realne náklady nižšie ako dostupné paušálne náklady, kalkulačka automaticky uplatní paušálne náklady
 
Voľba z navrhovaných zmien pre SZČO (s účinnosťou od 1.1.2013):
 
Žiadne obmedzenie 40% paušálnych výdavkov limitom (dnešný stav)
Obmedzenie 40% paušálnych výdavkov na max. 420 € mesačne

 
Nahradenie koeficientov 2 resp. 2,14 pri určení základu na výpočet odvodov:
- novým jednotným koeficientom 1,486 (alternatíva bez postupného znižovania**)
- prechodným jednotným koeficientom 1,9 (dočasne platným iba pre rok 2013)

Zvýšenie (a zjednotenie) vš. odvodových stropov na 5-násobok priemernej mzdy

Zvýšenie minimálneho vymeriavacieho základu z 44,2 % na 50 % priemernej mzdy

Zrušenie postavenia zaplatených sociálnych odvodov ako odpočítateľnej položky pri určení vymeriavacieho základu na výpočet odvodov
**je pravdepodobné, že koeficienty sa budú znižovať na hodnotu 1,486 postupne počas prechodného obdobia 2013 až 2015; pri alternatíve bez postupného znižovania pre zjednodušenie uvažujeme rovno hodnotu 1,486 tak, aby sme naznačili výsledný dopad na SZČO po uplynutí prechodného obdobia
 
Voľba z navrhovaných zmien pre firmy (s účinnosťou od 1.1.2013):
 
Zvýšenie dane z príjmov právnickej osoby z 19 % na 23 %

Zvýšenie sadzby zdravotných odvodov z vyplatených dividend z 10 % na 14 %

Bez zavedenia zdanenia dividend (dnešný stav)
Zavedenie zdanenia dividend so sadzbou 10 %; NČZD*** sa nebude uplatňovať
***nezdaniteľná časť základu dane
 
  
 

Čistý príjem SZČO v roku 2013 pri zachovaní súčasnej legislatívy:
Súčasný systém
Hrubý príjem 1 000,00 €
- uplatnené paušálne náklady (40 % z 1 000 €)
(-)
400,00 €
- odpočítateľná položka: zaplatené odvody
(-)
163,78 €
Základ dane 436,22 €
- reálne dosiahnuté náklady (0 % z 1 000 €)
(-)
0,00 €
- odvod SZČO do fondu starobného poistenia
(-)
62,53 €
- odvod SZČO do fondu invalidného poistenia
(-)
20,84 €
- odvod SZČO do rezervného fondu solidarity
(-)
16,50 €
- odvod SZČO do fondu nemocenského poistenia
(-)
15,28 €
- odvod SZČO do fondu poistenia v nezamestnanosti
(-)
0,00 €
- odvod SZČO do zdravotnej poisťovne
(-)
48,63 €
- daň z príjmov
(-)
23,73 €
Čistý príjem 812,49 €

Čistý príjem SZČO v roku 2013 pri zvolenej sade navrhovaných zmien:
Nový systém
Hrubý príjem 1 000,00 €
- uplatnené paušálne náklady (40 % z 1 000 €)
(-)
400,00 €
- zaplatené odvody (znižujú základ dane, no neznižujú VZ odvodov)
(-)
185,28 €
Vymeriavací základ na výpočet odvodov (pred úpravou koeficien.) 600,00 €
Základ dane 414,72 €
- reálne dosiahnuté náklady (0 % z 1 000 €)
(-)
0,00 €
- odvod SZČO do fondu starobného poistenia
(-)
70,73 €
- odvod SZČO do fondu invalidného poistenia
(-)
23,58 €
- odvod SZČO do rezervného fondu solidarity
(-)
18,66 €
- odvod SZČO do fondu nemocenského poistenia
(-)
17,29 €
- odvod SZČO do fondu poistenia v nezamestnanosti
(-)
0,00 €
- odvod SZČO do zdravotnej poisťovne
(-)
55,02 €
- daň z príjmov
(-)
19,64 €
Čistý príjem 795,08 €

Porovnanie súčasného a nového daňovo-odvod. zaťaženia SZČO (rok 2013):
Súčasný systém Nový systém
Hrubý príjem 1 000,00 € 1 000,00 €
- reálne dosiahnuté náklady
(-)
0,00 €
(-)
0,00 €
- sociálne odvody
(-)
115,15 €
(-)
130,26 €
- zdravotný odvod
(-)
48,63 €
(-)
55,02 €
- daň z príjmov
(-)
23,73 €
(-)
19,64 €
Čistý príjem 812,49 € 795,08 €
 
Zmena čistého príjmu oproti súčasnému systému -17,41 € (-2,14 %)

Doplňujúce porovnanie: "Oplatí sa zrušiť živnosť a založiť s.r.o.?"
Poznámka: myslí sa založenie s.r.o. s jedným spoločníkom, bez zamestnancov; viac o (ne)výhodách s.r.o. tu
Čistý príjem spoločníka s.r.o. v roku 2013 pri zvolenej sade navrh. zmien:
Nový systém
Príjem s.r.o. 1 000,00 €
- reálne dosiahnuté náklady s.r.o. (0 % z 1 000 €)
(-)
0,00 €
Základ dane z príjmov právnickej osoby 1 000,00 €
- daň z príjmov právnickej osoby
(-)
230,00 €
Zisk s.r.o. po zdanení -> celý vyplatený spoločníkovi (dividendy) 770,00 €
- odvod z vyplatených dividend do zdravotnej poisťovne
(-)
107,80 €
Vyplatené dividendy po zrazení odvodov a pred prípad. zdanením 662,20 €
- daň z dividend
(-)
0,00 €
Čistý príjem spoločníka s.r.o. 662,20 €

Výpočet má výlučne informatívny charakter; PAS nezodpovedá za prípadný nesúlad výpočtu so skutočnosťou
Bratislava 14. júna 2012; modul aktuálny k 31. decembru 2012 © Podnikateľská aliancia Slovenska